Spring til indhold
ForsideForskningProjekter

Unges idrætsdeltagelse og trivsel – muligheder og barrierer

Unges idrætsdeltagelse og trivsel – muligheder og barrierer

Baggrund for projektet

Danske teenagere mistrives som aldrig før, og flere undersøgelser peger på, at mangel på deltagelse i sociale fællesskaber er en vigtig årsag til denne øgede mistrivsel. Det er forskningsmæssigt veldokumenteret, at det vigtigste sociale fællesskab til at modvirke mistrivsel og social eksklusion er foreningsidrætten. Men hvor der ikke synes at være udfordringer med at rekruttere børn til foreningsidrætten, så er frafaldet i teenageårene imidlertid massivt. Selvom potentialet i at fastholde flere unge i foreningsidrætten er stort, er den eksisterende viden om teenageres adfærd samt motiver og holdninger til at fortsætte med at deltage i eller fravælge foreningsidrætten begrænset. Mere dybdegående viden er derfor af helt afgørende betydning for, at kommuner, idrætsorganisationer og andre interessenter kan målrette indsatser for at fastholde flere.

Formålet med dette projekt er derfor at bidrage til at motivere unge mellem 12-19 år til at forblive aktive deltagere i positive idrætsfællesskaber, og herigennem at øge de unges generelle trivsel.

Brønderslev Kommune vil fungere som case, og der vil blive nedsat et panel bestående af samtlige teenagere i kommunen. Projektet vil systematisk undersøge årsagerne til og effekterne af deltagelse/ikke-deltagelse i idrætsforeninger samt udvikle konkrete og målrettede værktøjer til fastholdelse. Ved at følge de unge over en længere periode, vil projektet bidrage med nuanceret viden om den proces, der går forud for en eventuel beslutning om at stoppe med at dyrke idræt og om de faktorer, der ofte ubevidst påvirker de unges trivsel og almene velbefindende.

Projektet består af flere dele.

Del 1:

Formålet med første del af projektet er at undersøge, om, hvordan og i hvilket omfang børn og unge havde mulighed for at holde sig aktive under Corona-pandemiens forskellige nedlukninger af organiseret idræt, samt undersøge betydningen heraf for børnenes trivsel.

I samarbejde med Brønderslev Kommune blev der i foråret 2021 udsendt et spørgeskema til alle børn og unge i 5.-8. klasse i kommunen. Spørgsmålene i skemaet stillede skarpt på:

Hvilke muligheder og barrierer var der for at holde sig aktiv under nedlukningen
Hvem forblev aktive, hvem mindskede deres aktivitetsniveau, og hvem blev mere aktive under nedlukningen, end de var tidligere – og hvordan?
Hvordan påvirkede nedlukningen dagligdagen og den generelle trivsel

Del 2:

Del 2 er projektets hoved-projekt, som vil løbe i perioden fra sommeren 2021 og til sommeren 2024. I denne periode vil der gennemføres surveyundersøgelser med panelet 2-3 gange årligt, der vil blive gennemført uddybende kvalitative interviews, og der udvælges en kohorte-klasse, som følges indgående i de tre år. Endelig kobles paneldataene med data fra Danmarks Statistiks registre, for på denne måde at kunne inddrage forældrenes baggrund og andre socioøkonomiske forhold i analyserne.

Den meget omfattende dataindsamling giver os mulighed for:

At udarbejde en detaljeret kortlægning af de statistiske fakta: hvem falder fra; hvem bliver ved; hvilke typer af idræt mister hvilke typer af medlemmer, hvornår og hvorfor; hvilke andre fritidsaktiviteter tilvælges og hvornår; hvor meget betyder strukturelle og socioøkonomiske osv.
At fokusere på deltagelse/ikke deltagelse som afhængig variabel, dvs. på årsager og begrundelser både for at deltage og for at fravælge idrætten. Forskningen giver os i dag begrænset viden om årsager til frafald, men næsten ingenting om, hvad der motiverer unge til at forblive aktive.
At fokusere på deltagelse/ikke deltagelse som uafhængig variabel, dvs. på effekterne. Grundet den omfattende dataindsamling er det muligt at tilvejebringe viden om, hvornår deltagelse har de ønskede positive effekter på trivsel og social inklusion, for hvem effekterne er mere eller mindre udtalte, under hvilke betingelser mv.
Denne del af projektet er støttet af Helsefonden.

Del 3:

Fra og med september 2022 tilknyttes et to-årigt post doc-forløb til projektet. Post doc’en skal specifikt fokusere på de mere langsigtede konsekvenser af Corona-nedlukningen for de unges idrætsdeltagelse og for deres sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse. De løbende indsamlede surveydata kobles derfor med omfattende registerdata.

Denne del af projektet er støttet af SparNord fonden.

Publikationer

Trivsel og idræt blandt børn i Brønderslev Kommune af Anne Balsby & Anders Esbjerg Nielsen

Unges idrætsdeltagelse og trivsel – muligheder og barrierer

Publikationer

Alle år
Alle status
Alle access
Alle typer

Kontakt

Projektleder
Lektor Sanne Lund Clement

Fibigerstræde 1, lokale 57
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 9940 8190
E-mail: clement@dps.aau.dk