Projektkatalog

Projektkataloget herunder indeholder projekter som museer og arkiver i forbindelse med projekt- og praktikmessen 2019 har foreslået at indgå i samarbejde med studerende omkring. Alle studerende er velkomne til at kontakte de pågældende museer og arkiver med henblik på samarbejde omkring et studieprojekt. Der skal tages forbehold for at projekterne med tiden bliver uaktuelle for institutionerne.  

Nordjyllands Historiske Museum
Algade 48, 9000 Aalborg

Kontakt: Lykke Olsen / Thor Bæch Pedersen

Projekt 1

Et research-projekt, hvor den studerende skal indsamle viden og lave et manuskript til en eller flere temabyvandringer i Hadsund, der henvender sig til lokale personer. Den studerende kommer selv med forslag til temaer, som kunne være Hadsund som Industriby, Hadsund - Byen ved fjorden, Bysbarnet Hans Kirk. Der kan muligvis også udarbejdes et manuskript til en rundvisning til udstillingen på Hadsund Egnssamling. Alle manuskripter skal markedsføres og afprøves i praksis.

Projekt 2

Den studerende skal lave research om cirkusfamilien Miehe, som Nordjyllands Historiske Museum laver en udstilling om på Cirkusmuseet i 2022. Der skal indsamles information om familien på arkiver og gennem litteratur og laves en skriftlig præsentation af stoffet, som museet kan bruge som grundlag for udstillingen. Der skal desuden udarbejdes et forslag til, hvordan udstillingen kan udformes. Hvilke formidlingsgreb kan man lave, og hvilke vinkler kan man lægge på stoffet? Den studerende får muligvis også lejlighed til at deltage i arbejdet med at omdanne Lystfartøjsmuseet i Hobro til et bredere kulturhistorisk museum om temaer med forbindelse til Mariager Fjord, som foregår i de kommende år.

Projekt 3

Hals Historier – Ny formidling på Hals Museum
Hals Museum er det østligste af Nordjyllands Historiske Museums 14 udstillingssteder. Museet ligger på Hals Skanse lige ved Limfjordens østlige munding. Hals Museum er selvbetjent og der er gratis entre hver dag fra kl. 9.00-21.30. 

På Hals Museum formidles historier om Skanseanlægget, Hals under besættelsen, fiskeri, fritidsliv og meget mere. Hals’ historie er dog langt mere omfangsrig end den der formidles på museet i dag. Derfor er det er museets hensigt løbende at grave nye Hals historier frem fra arkiverne og formidle dem på museet.

Vil du være med til at udvikle og formidle fremtidens Hals Historier, så er dette projektet for dig. Hvilken del af områdets mere end 1000-årige kulturhistorie, som du gerne vil beskæftige dig med, er helt op til dig selv.

Projektet kan udfoldes i projektsamarbejde eller ved et praktikophold.

Formidlingsform:
Fortællingerne tænkes formidlet på plancher i udstillingsbygningen, men har du kompetencer til at arbejde med digitale formidlingsplatforme, filmiske virkemidler eller noget helt fjerde, så er disse ideer også velkommen. 

Målgruppen er det voksne, lokale segment, samt områdets mange turister.

Projekt 4

Udvikling af byvandringskoncepter i Aalborg
Formidlingen af en bys mangfoldige historie behøver ikke kun at finde sted inden for et museums fire vægge. Aalborg Historiske Museum har de seneste to år mangedoblet antallet af arrangementer ude i byen, og flere nye rundvisninger og byvandringer er kommet til.

Museets satsning på byvandringer kommer også til at være i fokus de kommende år. I den forbindelse ønsker museet at udvikle oplevelsen og udbyde flere forskellige byvandringer.

Byvandringerne henvender sig primært til det voksne, lokalforankrede segment, men der findes også tilbud til det yngre segment. Rammerne for byvandringerne er fleksible, så hvis du sidder med den helt rigtige ide til en byvandring eller har gode ideer, til hvordan man kan udvikle på produktet, så er dette projektet for dig.

Projektet kan udfoldes gennem et projektsamarbejde eller et praktikophold.

Rammerne for byvandringerne er som nævnt fleksible, men nedenfor kan du finde inspiration til et par emner der kunne arbejdes med.

Generelt indeholder udvikling af nye byvandringstilbud en grundig research på emnet, udvælgelse af fortællinger, tilrettelæggelse af en byvandring og udformning manuskript, i samarbejde med museets fagpersonale.

I politiets fodspor
Som en offentlig myndighed, er politiet forpligtet til at dokumentere deres arbejde. For historikerne betyder det, at politiets arkivalier bliver en unik kilde til fortidens begivenhed, hvor man kan gå på jagt efter fortidens forbrydere og andre skæve, sjove historier, der knytter sig til politiets gøren og laden i Aalborg.

Aalborg under den kolde krig
Under overfladen gemmer Aalborg på masser spor efter byens tidligere historie, blandt andet spor efter Den Kolde Krig. Under Den Kolde Krig 1949-1991 er der gjort mange foranstaltninger, for at sikre byen og samfundet i tilfælde af, at krigen skulle gå fra kold til varm. Disse spor fortæller historien om en tid med frygt, håb, politiske kampe og meget mere…

Projekt 5

Brugerundersøgelsesprojekt på udstilling
I øjeblikket arbejder Nordjyllands Historiske Museum på en ny udstilling om oprør, protest, sammenhold og modstand i Nordjylland gennem 1000 år. Udstillingen ventes at åbne i februar 2020 i museets lokaler i Algade 48, 9000 Aalborg.
Udstillingen har til hensigt at undersøge oprørets betydning som en del af landsdelens selvfortælling. Udstillingen belyser den historiske baggrund for en oprørsk, selvbevidst mentalitet, som i dag kommer til udtryk i en udpræget fortælling om, at man i Nordjylland tager hånd om sin egen situation, og at det ofte sker i opposition til magtens centrum – både til de lokale magthavere og til magthaverne i København.

I forbindelse med udstillingsåbningen, ønsker museet at lave brugerundersøgelser, medhenblik på at kvalificere museets udstillingsformidling. Vi ønsker blandt andet at blive klogere på, hvem vores brugere er og hvordan brugerne vurderer vores formidlingsmæssige virkemidler.

Har du/i de metodiske kompetencer, til at bistå museet med sådanne undersøgelser, så er dét projektet for dig/jer. Projektet kan både udfoldes som et projektsamarbejde og som et praktikophold. Hvilke undersøgelsesmetoder der benyttes i brugerundersøgelsen besluttes i samarbejde med museets fagpersonale.

* * *

Nordjyllands Kystmuseum    
Bangsbo
Dr. Margrethesvej 6
9900 Frederikshavn

Kontakt: Arkivleder: Erik S. Christensen   

Praktikmulighed? - Ja

Projekt 1

Taget med Tang
Om produktionen af gelatine af tang fra havet på virksomheden Algadan i Frederikshavn fra 1949-1971.

Efter besættelsen, hvor dansk fiskeri og landbrug var trængt, forsøgte forskellige virksomheder i Danmark at udnytte tabet af den primære produktion til at overføre investeringer til den sekundære produktion og skabe muligheder for eksport. Omlægningen til industriel produktion og bedre udnyttelse af landets ressourcer gik over stærkt innovative virksomheder som virksomheden Algadan i Frederikshavn. 

Virksomheden satsede fra 1949 på fiskeri af tang i Kattegat til industriel produktion af gelatine til eksport og hjælpestof til danskproducerede varer, som supplement til den allerede igangværende produktion. Bag virksomheden stod direktør for Alpha Diesel i Frederikshavn Aage Lauersen og købmand Peter Conradsen, som begge havde haft succes med genopbygningen af motorfabrikken B&W Alpha Diesel A/S (I dag en del af den tyske MAN koncern). De frikøbte de tidligere produktionsbygninger til Alpha Gas I/S (en virksomhed som i samarbejde med Alpha Diesel udnyttede de store naturgasforekomster i undergrunden nord for Frederikshavn) i den nordlige udkant af Frederikshavn og startede produktionen.

På KYSTmuseets arkiv findes der arkivalier fra såvel Conradsen og Lauersen, samt fra virksomhederne B&W Alpha Diesel og Alpha Gas. Desuden findes der arkivalier i kommunens arkiv som kan fortælle om produktionen. Desuden er projektet beskrevet i aviser og tidsskrifter, ligesom der skal indsamles beretninger fra de mennesker der deltog i produktionen.

Vi kunne ønske os en gennemgang af det foreliggende materiale og en indsamling af beretninger med henblik på en artikel eller en udstilling om denne ganske specielle produktion der foregik frem til 1971.

Ud over produktionen var der et omfattende fiskeri af tang i Kattegat. Her er det interessant at se på de miljømæssige konsekvenser af dette fiskeri. Fiskeriet foregik fra skibe ejet af de to direktører. Derfor vil en gennemgang af hele virksomheden være interessant. Hvilken teknologi anvendte man, hvor innovativ var virksomheden, hvordan finansieredes virksomheden, produktionen og afsætningen. Teoretisk kan undersøgelsen hænges op på gængse teorier om industriudvikling, som udviklingen i produktionen sammenholdt med organisering, viden og teknik eventuelt ud fra dette skema:

* * *

Museum for forsyning og bæredygtighed
Dorf Møllegård
Storskovvej 39
9330 Dronninglund

Kontakt: Museumsleder

Praktikmulighed? - Ja

Projekt 1

Formidling af Vildmosen
Hvordan formidler museet en, i høj grad, immateriel kulturarv i en periode hvor Vildmosemuseet er pakket ned pga. flytning til ny lokation? I Vildmosen ligger fortsat enkelte bygninger, som har haft betydning under opdyrkningsarbejdet, men historien kan ikke formidles i disse bygninger. Hvordan sikrer museet, at historien om Vildmosens opdyrkning og anvendelse samt vigtighed som brik i forsyningshistorien formidles til egnenes borgere såvel som til turister? Identitet er i høj grad bundet op på vores fælles forståelse af os selv og hinanden. Det er essentielt, at der i Vildmosen og i Brønderslev ikke i de kommende år opstår et intermezzo, hvor dele af identiteten mistes fordi museet er pakket ned.

Projektets produkt er en drejebog for formidling af Vildmosen i perioden 2020-2023 med konkrete årshjulsplaner og beskrivelse af aktiviteter og oversigt over samarbejdspartnere. Aktiviteterne for 1. år uddybes med detailplan i drejebogen.

Under projektet formidler den studerende projektets aktiviteter i pressen og på de sociale medier.

Projekt 2

Formidling af Brønderslev By
Hvordan formidler museet Brønderslev Bys historie mens Vildmosemuseet er pakket ned pga. flytning til ny lokation? Museet har indsamlet materiale om bl.a. handlende og håndværkere i Brønderslev og vil gerne være med til at sikre og forankre den lokale identitet i byen. Dette kræver noget særligt i en periode, hvor museet ikke har noget fysisk sted i Brønderslev at formidle fra.
Brønderslev Bibliotek har eventuelt mulighed for at stille udstillingsplads til rådighed, men hvad skal museet formidle og hvordan. Kan der laves en mindre vandreudstilling, der fastholder Brønderslevs historie og som formidler spændende elementer af Brønderslevs historie?

Projektets produkt er en drejebog for formidling af Brønderslev by i perioden 2020-2023 med konkrete årshjulsplaner og beskrivelse af aktiviteter og oversigt over samarbejdspartnere. Aktiviteterne for 1. år uddybes med detailplan i drejebogen. Etablering af vandreudstilling sammen med museets faglige personale kan eventuelt være del af projektet. 

Under projektet formidler den studerende projektets aktiviteter i pressen og på de sociale medier.

Projekt 3

Stuehusets genstande
Stuehuset på Dorf Møllegård er indrettet som et hjem i 1930’erne. Størstedelen af møblerne er dog substitutter for husets oprindelige interiør, hvoraf de fleste blev solgt i forbindelse med gårdens overdragelse til museet. De genstande der står i stuehuset er dog alle sammen registrerede, hvorfor en ibrugtagning af dem kræver, at genstandene udskrives af museets samling.

Projektet er gennemgang af stuehusets interiør og udskillelse samt udskrivning (i SARA) af de fleste af de genstande, som ikke har stået i huset oprindeligt.

Hvis den studerende har lyst, kan der eventuelt være mulighed for at være med til at udvikle formidlingen i stuehuset.

Projekt 4

Brønderslevs jubilæum som købstad 2021
1.april 2021 fejrer Brønderslev 100 år som købstad. Museet har en del kildemateriale – men ikke noget museum at opsætte en særudstilling på. Hvordan fejrer museet 100-års jubilæet sammen med resten af byen? Der kan være tale om installationer, publikationer, historiespor, events mv.

Der udarbejdes drejebog overaktiviteterne i Brønderslev i løbet af 2021. Drejebogen bør indeholde detailplaner over de forskellige aktiviteter. Den studerende forventes ligeledes at arbejde med formidling af det kommende projekt gennempressemeddelelser og opslag på sociale medier i løbet af praktikperioden.

* * *

Struer Museum
Søndergade 23
7600 Struer
Tlf.: 97851311

Kontakt: Museumsinspektør: Thomas Østergaard Frandsen

Praktikmulighed? - Afhængig af projekt

Projekt 1

Udvikling af et førsteklasses undervisningsforløb På Struer Museum finder du forfatter Johannes Buchholtz’ Hus. Forfatterhjemmet står fuldstændigt intakt, som da Johannes Buchholtz og hans kone Olga boede der. Johannes var en af Danmarks mest læste forfattere i sin samtid i 1920’erne og 1930’erne. I huset kom mange af datidens store kulturpersonligheder og forfattere blandt andre Jeppe Aakjær og Johannes V. Jensen.

På Struer Museum vil vi meget gerne samarbejde med dig om at lave nyt skolemateriale til et forløb omkring Buchholtz. På baggrund af undersøgelser og samtale med ansatte på museet skal du beslutte, hvilket fokus materialet skal have, og hvilket klassetrin det skal henvende sig til. Vi er meget åbne overfor formidlingsformer. Måske skal en del elevernes forberedelse være at læse en tegneserie, som du laver? Måske skal de spille et brætspil i undervisningen? Måske skal de ud på en skattejagt? Du er selvfølgelig i samarbejde med museets personale med til at udarbejde materialet.

Du skal også være med til at markedsføre det overfor lærerne, som skal benytte materialet fremover.

Projekt 2

Hjælp os med en anderledes og spændende registreringsopgave
Struer Kommune har fået testamenteret Frede Jacobsens Samling, som er en meget stor privat samling af forskellige genstande. Samlingen skal i den kommende tid registreres, og det hjælper Struer Museum kommunen med. Du kan derfor i samarbejde med os på museet og kommunens folk sørge for, at samlingen bliver registreret og bevaret. Frede Jacobsen er en vidtspændende samler. Specielt skibsmotorer og modelskibe har og har haft hans interesse. Du kan f.eks. finde modeller af Titanic, forskellige hangar- og krigsskibe samt fiskekuttere og sejlbåde. Herudover har han også en stor samling af modeltog og -fly. Samlingen er, indtil den dag kommunen overtager, dynamisk, da Frede Jacobsen stadig arbejder på den.

I foråret 2020 laver vi på Struer Museum en særudstilling med et udvalg af genstande fra Frede Jacobsens Samling. Hvis du kommer i praktik i denne periode, vil vi også gerne have dig til at medvirke i udarbejdelsen af udstillingstekster ud fra registreringerne.

* * *

Fregatten Jylland
D.S.I. Fregatten Jylland, S. A.
Jensens Vej 2,
8400 Ebeltoft
Tlf.: :8634 1099

Kontakt: Line Schleisner   

Projekt 1

Det grå guld
Hvad motiverer seniorerne til at opleve kulturarven?

Kulturinstitutionerne gør alt for at lokke børnefamilierne til, når skolerne holder sommerferie, efterårsferie mv. Men seniorerne er i lige så høj grad kulturbrugere. En kortlægning af denne målgruppe (både med og uden eventuelle børnebørn) og hvad der tænder dem, samt en sammenlignende analyse med andre kulturinstitutioner vil kunne bruges i markedsføring og aktivitetsplanlægning på Fregatten Jylland.

Projekt 2

Ebeltoft som maritim købstad
Hvilken historie har Ebeltoft som maritim købstad og hvordan kan denne gøre Ebeltoft til en attraktiv kulturby?
Med 800 års historie og store kulturinstitutioner som Fregatten Jylland, Glasmuseet og snart Ny Malt har Ebeltoft gode muligheder for at være en dynamisk og spændende kulturby. Men der mangler formidling af historie og kultur som en helhed. Skal det være en kulturrute? Historisk og kulturel byvandring?

Projekt 3

Fregatten Jylland søsætter julen
Juleaktivitet for børn til Fregatten Jyllands julemarked den 7. og 8. december.

Aktiviteten skal tage udgangspunkt i jul på fregatten Jylland og kan eksempelvis fortælle hvordan matroserne historisk set har fejret jul ombord. Aktiviteten skal primært foregå på skibet, hvor der i forvejen er julemarked, salg af julemad og drikkevarer samt musikalsk underholdning.

* * *

Museum Midtjylland
Vestergade 20
7400 Herning
Tlf.: 9626 1900

Kontakt: Julie Lolk

Praktikmulighed? - Afhængig af projekt.

Projekt 1

Sammenlignende brugerundersøgelse af fem besøgssteder på Museum Midtjylland
Museum Midtjylland består af fem meget forskelligartede museumsenheder, der til sammen formidler den midtjyske kulturhistorie fra istid til nutid.

Som supplement til den nationale brugerundersøgelse på Museum Midtjylland, kunne vi godt tænke os at undersøge, hvordan vores brugere adskiller sig imellem vores forskellige besøgssteder. Vi håber at et projekt i samarbejde med studerende fra AAU vil kunne hjælpe os med at gøre fornemmelser til data og give os nye redskaber i udviklingen af vores museer.

Den nationale brugerundersøgelse på Museum Midtjylland er udført på vores hovedmuseum, Tekstilmuseet i Herning. Men det er sandsynligt, at brugerne på nogle af vores andre museer har en lidt anden profil. Eksempelvis spiller vigtige faktorer ind i forhold til vores museer i Ikast-Brande Kommune: Klosterlund Museum og Vester Palsgaard Skovmuseum. Begge museer ligger naturskønt nær hærvejen, og begge har gratis entré, hvilket kunne afspejles i publikums bevæggrunde for at besøge disse steder og udmønte sig i sammensætningen af brugere. Det er samtidig vores fornemmelse, at vi på disse museer har en højere andel af de såkaldte ”sjældne brugere”, der er Slots og Kulturstyrelsens betegnelse med brugere med kort uddannelse.

Vi foreslår følgende fokuspunkter og tilbyder en praktik på museet i forbindelse med projektet:

 • Klosterlund Museum er et af vores mest besøgte museer, og vi planlægger en gennemgribende udvikling af stedet i fremtiden. Det vil derfor være værdifuldt med en grundig brugerundersøgelse og kvalitative interviews på denne enhed. 
 • Der ud over ønskes et kvantitativt overblik over fordelingen af brugergrupper på vores fem museer med udgangspunkt i museets egen besøgsstatistik.
 • Samt stikprøveundersøgelser/kvalitative interviews på vores øvrige museer og sammenligning med den nationale rundersøgelse på Tekstilmuseet.

Projekt 2

Analyse af Museums Midtjyllands potentiale i forhold til nye turismeformer
Museum Midtjylland har i sommeren 2019 oplevet en stor stigning i antallet af gæster fra udlandet, i særlig grad fra Holland, Belgien og andre europæiske lande.

Denne gruppe turister har også i medierne været omtalt som en ny gruppe, der søger mod Danmark. Museum Midtjylland er derfor interesseret i at undersøge om dette kunne være en gruppe gæster, som vi burde tænke mere ind i vores formidling, markedsføring og generelle kommunikation. Tilsyneladende er de sulte efter kulturhistoriske oplevelser, som dem museet tilbyder. Vi håber, at et projekt i samarbejde med studerende fra AAU vil kunne hjælpe os med at gøre fornemmelser til data og give os nye redskaber i udviklingen af et eller flere af vores museer i denne retning.

Med projektet kunne vi godt tænke os at komme nærmere på denne type turist, som er ny for os. Vi er nysgerrige på, hvad denne type turist søger, og hvordan det matcher vores tilbud og kommunikation på museerne. Det vil i den forbindelse også være relevant at sammenligne vores forskellige museer, som hver især har styrker og svagheder. Disse kunne være relevante at sætte i spil på forskellige måder i forhold til denne nye målgruppe.

Vi foreslår følgende fokuspunkter og tilbyder en praktik på museet i forbindelse med projektet:

 • Afdækning af de nye turismeformer – hvorfor kommer de, og hvad vil de gerne have med hjem? 
 • En analyse af vores eksisterende tilbud og oplevelser. Matcher vores tilbud, profil og markedsføring de nye former for turister? 
 • Hvilke tilbud kunne museet udvikle for i højere grad at imødekomme det, som denne type turister søger? 
 • Hvordan markedsfører og kommunikerer til udenlandske turister.

Projekt 3

Erindringsformidling på museets afdelinger
Museum Midtjylland består af fem forskellige afdelinger, der til sammen formidler den midtjyske kulturhistorie.
Alle afdelinger tilbyder rundvisninger og vores brugere spænder vidt i alder. Afdelingen Vester Palsgaard Skovmuseum er et interiørmuseum. Det er en gammel skovridergård indrettet med møbler og inventar fra 1900-tallet. Det fremstår som om den gamle skovrider lige er gået ud og meget af inventaret er ikke museumsgenstande, så de må bruges af gæsterne. Vi oplever ofte, at vores ældre brugere kan relatere til stuerne, stemningen og lugtene i huset. I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på erindringsformidling til demente. Forskning viser, at erindringerne kan hjælpes på vej med lyde, lugte og oplevelser. Det fremmer yderligere erindringer og minder, og det kan have en række gavnlige effekt, f.eks. i form af øget selvværd hos de demente.

Vi har indledt et samarbejde med Ikast-Brande Kommunes demenskoordinator. Målet er at kvalificere museets tilbud til demente brugere af kommunens daghjem. Vi søger studerende, der har lyst til at indgå i arbejdet med erindringsformidling og være med til at udvikle museets møde med demente brugere. På sigt er det tanken, at det koncept, der udvikles skal kunne bruges på museets øvrige afdelinger. 

Vi foreslår følgende fokuspunkter og tilbyder en praktik i forbindelse med projektet:

 • Erfaringsopsamling i form af en kortlægning af de danske museer og oplevelsessteders tilbud til demente samt aktuel forskning på området. 
 • Tilrettelæggelse og test af tilbud til demente i samarbejde med museets ansatte. Dette kan eksempelvis foregå i samarbejde med ansatte på kommunens daghjem. 
 • Evaluering i form af f.eks. deltagerobservation under besøget og efterfølgende interview af de ansatte på kommunens daghjem.

Projekt 4

Interaktiv børneformidling på Museum Midtjylland
Museum Midtjylland består af fem forskellige afdelinger, der til sammen formidler den midtjyske kulturhistorie.

Museets hovedafdeling, Tekstilmuseet i Herning, har været igennem en omfattende transformation, og i 2018 indviede vi en ny permanent udstilling – Made in Midtjylland – der fortæller om Tekstilindustrien og dens betydning for livet i det midtjyske. Det ligger os på sinde, også at formidle vores udstillinger i børnehøjde. Derfor er et større område af udstillingen allokeret til et legeområde kaldet ”Børnefabrikken”, som indbyder til leg indenfor udstillingens tema. Men andelen af børn blandt vores gæster er stadig ikke så stor, som vi kunne ønske os.

Vi vil derfor gerne udvide børneformidlingen med en interaktiv aktivitet, der leder børn og familier rundt på opdagelse i udstillingerne. Det kunne være en form for mysterium eller gåde, der skal opklares, eller en fiktiv person, man er i hælene på. Et gameplay kunne for eksempel være udtænkt sådan, at forskellige skjulte spor i udstillingen udløser ledetråde, der driver aktiviteten frem mod en løsning/et klimaks/en aha-oplevelse som afslutning.

Vi foreslår følgende fokuspunkter og tilbyder en praktik i forbindelse med projektet: 

 • Udvikling af en aktivitet, der er selvbetjent for besøgende børn og deres familier.
 • Aktiviteten kan foregå digitalt eller analogt afhængig af dine kompetencer og interesser.
 • Aktiviteten må gerne kunne fungere som skabelon og udvides på nogle af vores andre besøgssteder.

* * *

 

Frederikshavn Stadsarkiv
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Kontakt: Karen M. Olesen

Kommentar
Som en del af Frederikshavn Stadsarkivs deltagelse ved dette års projekt- og praktikmesse har vi opstillet en række projekter, som vi gerne vil have jeres hjælpe til at undersøge. Projekterne, som i grove træk står beskrevet herunder, dækker nogle af de problemstillinger, som man kan støde på som arkivar ved et kommunalt §7-arkiv. 

Projekterne er ikke knyttet til specifikke problemformuleringer, men skal derimod forstås som overordnede temaer eller rammer, som du/i kan bruge til inspiration til fremtidige semester- eller kandidatprojekter. Her kan vi tilbyde arkivets erfaringer, ekspertiser, samlinger og location.

Da projekterne som udgangspunkt ikke har en fast form, er det vigtigt, at i konsulterer jeres studieordning og er skarpe på projektets formelle rammer og kontakter undervisere eller vejleder for at afklare de faglige forventninger til eventuelle samarbejder.

Praktikmulighed
Praktikophold for efteråret 2020:
Frederikshavn Stadsarkiv søger en praktikant, som kan være tilknyttet arkivet i efteråret 2020. Vi har tidligere haft praktikanter tilknyttet til at udføre forskellige opgaver. Opgaverne vil være forskelligartede, da vi er et mindre arkiv, hvor alle ansatte tager del i alle opgaver. Disse opgaver kan f.eks. være bevarings- og kassationsvurdering af kommunale arkivalier, ordning og pakning af bevaringsvurderede arkivalier, formidling af arkivets samlinger, indsigt i kommunens ESDH-system og forskellige kommunikationsplatforme eller arbejde med arkivets frivillige.

Eventuelle spørgsmål om praktikopholdet eller ansøgninger kan sendes til stadsarkiv@frederikshavn.dk.

Projekt 1

Crowdsourcing:
Hos Frederikshavn Stadsarkiv har vi tilknyttet en række frivillige, som på ugentlig basis kommer på arkivet og varetager en række opgaver. Det kan være arbejdsopgaver som rensning og pakning af papirarkivalier, transskribering af ældre arkivalier eller registrering af arkivalier i databaser. Lige for tiden sidder vores frivillige, kaldet Kulturvenner, og arbejder med transskriberingssoftwaren Transkribus, som er en del af et større dansk retrodigitaliseringsprojekt ved navn RETRO. Vores frivillige er en vigtig ressource både arbejdsmæssigt og socialt. Derfor er vi interesserede i at undersøge, hvordan vi anvender deres arbejdskraft, lokale viden og nærvær bedst muligt for alle parter.

Vi ønsker en analyse af vores indsats med crowdsourcing som udtrykker sig gennem frivillige i en bred forstand. Her er vi interesserede i at finde ud af, hvordan de frivilliges arbejde kan gøre mest nytte for både arkiv og frivillige. Hertil ønsker vi perspektiver på, hvordan vi kan tilknytte nye frivillige, eller hvordan vi kan arbejde med frivillige på nye måder.

Projekt 2
Frederikshavn Stadsarkiv har stor fokus på vores formidlingsindsats, og vi har for nyligt udvidet vores stab for at intensivere denne indsats. Vores nuværende formidlingstiltag inkluderer mindre, faste tiltag såsom Facebookopslag. Hvor vi deler billeder, små historier og praktiske informationer til vores følgere på platformen. Vi har også større tiltag som udstillinger, bidrag til andres udstillinger og foredrag. Vi er et kommunalt §7-arkiv, og dette giver os en unik udfordring i forhold til, hvordan vi gør vores formidling interessant og relevant for forskellige målgrupper.

Vi ønsker en analyse af vores generelle formidlingsindsats, hvor vi er interesserede i at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan formidle vores samlinger til både brede og snævre målgrupper. Samtidig ønsker vi perspektiver på de unikke udfordringer, som Frederikshavn Stadsarkiv støder på i formidlingsindsatsen i kraft af vores status som offentligt §7-arkiv. Under dette projekt er det også en mulighed at slippe kreativiteten løs og hjælpe os med at skabe et decideret formidlingstiltag. Her har i mulighed for at undersøge og anvende vores primære kreative platforme, såsom Facebook og vores udstillingslokale Det Kreative Rum. Her hilsner vi også bud på nye platforme velkommen.

Projekt 3
Frederikshavn Stadsarkiv er et kommunalt stadsarkiv, som er oprettet under arkivlovens §7. Det betyder i praksis, at vores primære opgave er at bevare den kommunale forvaltning og de kommunale institutioners arkivalier efter arkivlovens forskrifter. Vi er imidlertid også en del af den kommunale forvaltning, og vores opgavefelt rækker derfor også ud over arkivlovens rammer. Kommunens komplekse strukturer og forskelligartede arbejdskulturer kan til tider gøre vores arbejde med bevaring af den kommunale kulturarv vanskeligt. Vi er derfor interesserede i at undersøge forskellige aspekter af sammenspillet mellem kommune og arkiv.

Vi ønsker en analyse af arkivets rolle i en bred kommunal kontekst, hvor der kan være mange forskellige indgangsvinkler. Her kan der være tale om en generel undersøgelse af §7-arkivet eller mere specifikke problemstillinger som for eksempel forholdet mellem den kommunale forvaltnings journaliseringspraksis og stadsarkivets bevaringspraksis.

Projekt 4

Billedsamling til Frederikshavn Stadsarkiv
På Frederikshavn Stadsarkiv ønsker vi at udvide vores billedsamling. Dette forestiller vi os, kan opnås ved hjælp fra borgerne og deres billedsamlinger taget i Frederikshavn Kommune. Borgernes billeder kan bidrage med et unikt indblik i hverdagslivet fra forskellige perioder i Frederikshavns historie og understøtte arkivets muligheder for at bidrage til en lokal identitetsdannelse. Formålet er både at kunne fremme Frederikshavn Stadsarkivs formidlingsmuligheder, og samtidig også at få en større indsigt i kommunens borgeres liv og interesser til fremtidige projekter.

Vi ønsker en analyse og vurdering af hvilke fremgangsmåder der kunne være gode til indsamling af dette billedmateriale. Dette kunne eksempelvis være i form af en businesscase med fokus på indsamling af billeder der understøtter Frederikshavn Stadsarkivs formidlingsstrategi. Vores fokus på nuværende tidspunkt på fejring af kommunale mærkedage, jubilæer for skoler, billeder af højtider og traditioner, samt byudvikling. Vi er naturligvis også meget åbne over for andre forslag eller gode idéer til hvordan man kan tilrettelægge en indsamlingsstrategi.

* * *

Museum Thy
Jernbanegade 4
7700 Thisted

Kontakt: Museumsinspektør, ph.d., Michael Riber Jørgensen

Praktikmulighed? - Ja

Kommentar
Museum Thy har afdelinger i Thisted, Heltborg, Vorupør, Agger og Øsløs (Skjoldborgs hus).

Projekt 1

Til hardcore-historikeren: Dyk ned i arkiverne og vær med til at formidle fortællingen om en lille bid af Thys historie!
Vi har masser af arkivpakker, som lever en hensygnende tilværelse på magasinets hylder, men som kunne fortjene at se dagens lys og få fortalt de gode historier, de indeholder. Du får lov til at sidde og nørde med kilderne og efterfølgende se dit arbejde mangfoldiggjort i en mini-udstilling, artikel eller noget helt tredje. Sammen kan vi sikkert finde et emne, der også passer til dine interesser.

Projekt 2

Til den digitale nytænker: Hjælp os med at bringe museet ind i det 21. århundrede!
Der er ikke noget, der slår de autentiske genstande og den personlige fortælling på museerne – men hvordan får vi spredt rygtet og hevet folk ind ad døren? Og hvordan får vi gjort børn og unge interesserede? Vi har de gode historier, hvis du har idéerne til at formidle dem digitalt. Det kan være digitale udstillinger på hjemmesiden, interaktive løsninger integreret i de fysiske udstillinger eller måske undervisningstilbud til skoler og ungdomsuddannelser. Kun fantasien sætter grænsen.

Projekt 3

Til udendørsmennesket: Få stedet til at fortælle!
Man mærker vinden på en helt særlig måde herude ved vestkysten. Og man mærker historiens vingesus på en helt særlig måde, når man får historien fortalt lige præcis dér, hvor den fandt sted. Vi vil meget gerne ud af de trygge rammer på museet og formidle historien om Thy – overalt i Thy. På stranden, i nationalparken eller midt på gågaden i Thisted. Til thyboer, tilflyttere og turister. Er du mand/kvinde for at hjælpe os med at forløse stedets potentiale?

* * *

Vendsyssel Historiske Museum og Arkiv
Museumsgade 3
9800 Hjørring

Kontakt
Jens-Christian Hansen
Museumsinspektør, ph.d.
Afdelingsleder for Nyere Tid
Hjørring Kommunearkiv: Michael Johansen   

Praktikmulighed? - Ja

Kommentarer
Har du et forslag til et helt femte emne? Så er du også meget velkommen til at kontakte os på vores stand på projekt- og praktikmessen eller via nedenstående kontaktoplysninger.

Projekt 1

Made in Hjørring
Særligt de sidste 50 år har Hjørring været under stadig forandring. Mange virksomheder er lukket, nye er kommet til og produktionsmønstre har ændret sig. Byen har gennem årene været kendt for mange forskellige produkter, hvor særligt mariekiks stadig huskes af mange. Også mærkevaretøj fra for længst glemte mærker kom fra Hjørring og var moderne, da mor var ung. I dag er det måske julepynt, der er et lokalt, men landskendt produkt. Museet søger studerende, der vil finde ud af, hvad der er og var Made in Hjørring. Det kan være et projekt, der peger i retning af en senere udstilling, men det kan også være et praktikforløb, hvor den studerende både prøver kræfter med forskning og research indenfor emneområdet og er med til at planlægge en udstilling af de genstande, som museet har indenfor tematikken.

Emnet henvender sig primært til studerende indenfor Kulturarvsformidling.

Projekt 2

Bjeskens kulturhistorie
Vendsyssel er kendt for bjesken, der er vendelboernes særlige kryddersnaps. Vendsyssel Historiske Museum bruger aktivt denne drik i sin formidling og sælger den både i sine museumsbutikker og i den gamle købmandsbutik i Hjørring. På museet i Hirtshals er der endda en mindre udstilling om bjeskens lokalhistorie i området. Men hvad udgør egentligt bjeskens kulturhistorie? Hvordan kan man placere vendsysselsk bjesk i regionale, nationale og internationale perspektiver? Og hvilke perspektiver er der for at formidle denne historie for museets gæster på nye måder – kan man også tænke kommercielt? Museet tilbyder rammerne for et projekt, hvor den studerende kan komme med et bud på dette. Dette kan gøres på forskellige måder i form af en projektskitse, konkrete formidlingstiltag, publikationer eller måske endda danne baggrund for et specialeemne.

Emnet henvender sig primært til studerende indenfor Kulturarvsformidling, men andre studieretninger er også velkomne til at give et bud på nye formidlingsformer.

Projekt 3

Brugergruppeundersøgelse
Vendsyssel Historiske Museum gennemfører løbende brugergruppeundersøgelser, men oplever, at publikum kan være meget vanskelige at få til at besvare spørgeskemaerne. Vi vil derfor gerne være bedre til at komme i kontakt med vore brugere og søger studerende til et projekt, der dels kan identificere, hvordan (gennem hvilke digitale eller analoge redskaber) vi bedre kan få de besøgende til at besvare de brugerundersøgelser, vi er forpligtet til at gennemføre men dels også kan være en selvstændig brugerundersøgelse i sig selv. Det kunne være en udpegning af målgrupper, forløb (f.eks. fokusinterviews), emner og efterfølgende analyse af data og konklusioner heraf.

Projektet kan gennemføres af forskellige faggrupper, herunder Turisme, Medialogi, Kulturarvsformidling.

* * *

Det Grønne Museum
Randersvej 4
8963 Auning

Kontakt: Museumsinspektør Maria Berg Briese

Projekt 1

Ingen beskrevne projekter.

Kontakt UniMus

Kontakt daglig leder: Lektor Line Vestergaard Knudsen

Lektor Line Vestergaard Knudsen

Fibigerstræde 1, 11
9220 Aalborg Øst
E-mail: vestergaard@dps.aau.dk

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139